Prijava

Obrazac individualne prijave

za skup:

Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

POZIV ZA PETODNEVNU OBUKU za doktore veterinarske medicine, zaposlene u veterinarskim organizacijama, pod nazivom: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja PERIOD TRAJANјA POZIVA za prijavljivanje: od 16.05. 2024 do 24.05.2024. godine RANGIRANјE KANDIDATA: izvršiće se na osnovu redosleda prijavlјivanja. Broj slušalaca je ograničen na minimalno 7 a maksimalno 15 polaznika po obuci. PREDVIĐEN TERMIN OBUKE: od 27.05.2024 do 31.05.2024. godine Predmet obuke: Unapređenje sistema bezbednosti hrane u objektima za klanje životinja i zaštite javnog zdravlјa Cilј obuke: stručno osposoblјavanje za pregled mesa u objektima za klanje životinja u skladu sa zakonskim aktima Republike Srbije. Polaznici koji uspešno savladuju obuku stiču pravo na SERTIFIKAT o uspešno završenom kursu „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“, a koji će im omogućiti da od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu budu angažovani na inspekcijskim poslovima na liniji klanja u objektima za klanje životinja. Sadržaj obuke: Teorijski deo obuke koji će se izvesti na Fakultetu veterinarske medicine obuhvata: zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane, uklјučujući dobrobit životinja, ante i post mortem pregled, dobru higijensku praksu, osnovne elemente službene kontrole i prateće dokumentacije. Praktični deo obuke će se realizovati u uslovima realne proizvodnje (objekat za klanje), pri čemu će prevoz do objekta biti obezbeđen od strane organizatora. Učesnicima obuke biće dostupan materijal sa obuke. Tokom obuke obezbeđena je ishrana i osveženje za učesnike. Cena obuke: 120.000,00 RSD. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu: Svrha uplate: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja Primalac: Fakultet veterinarske medicine Beograd, Broj žiro računa: 840-1825666-41, Model poziv na broj (odobrenje): C64 Prijava za obuku: http://form.vet.bg.ac.rs Napomena: Organizator zadržava pravo da pomeri termin obuke u slučaju da se prijavi manje od 10 slušalaca. Kontakt: Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine, tel: 011 2 685 653; e mail: brankos@vet.bg.ac.rs
Podaci o osobi
Podaci o plaćanju
Ukoliko kotizaciju plaća firma, morate uneti i podatke o firmi
Prijavljujem se za

Popunite tekstom prikazanim na slici

* polja koja se obavezno popunjavaju

Podaci koji su uneti ne mogu se koristiti u druge svrhe izuzev za...