Prijava

Možete se prijaviti za sledeće skupove:

Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd OBJAVLjUJU POZIV ZA PETODNEVNU OBUKU za doktore veterinarske medicine, zaposlene u veterinarskim organizacijama, pod nazivom: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja PERIOD TRAJANјA POZIVA za prijavljivanje: od 17.01. 2020 do 18.02.2020. godine RANGIRANјE KANDIDATA: izvršiće se na osnovu redosleda prijavlјivanja. Broj slušalaca je ograničen na minimalno 10 a maksimalno 15 polaznika po obuci. PREDVIĐEN TERMIN OBUKE: od 24.02.2020 do 28.02.2020. godine Predmet obuke: Unapređenje sistema bezbednosti hrane u objektima za klanje životinja i zaštite javnog zdravlјa Cilј obuke: stručno osposoblјavanje za pregled mesa u objektima za klanje životinja u skladu sa zakonskim aktima Republike Srbije. Polaznici koji uspešno savladuju obuku stiču pravo na SERTIFIKAT o uspešno završenom kursu „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“, a koji će im omogućiti da od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu budu angažovani na inspekcijskim poslovima na liniji klanja u objektima za klanje životinja. Sadržaj obuke: Teorijski deo obuke koji će se izvesti na Fakultetu veterinarske medicine obuhvata: zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane, uklјučujući dobrobit životinja, ante i post mortem pregled, dobru higijensku praksu, osnovne elemente službene kontrole i prateće dokumentacije. Praktični deo obuke će se realizovati u uslovima realne proizvodnje (objekat za klanje), pri čemu će prevoz do objekta biti obezbeđen od strane organizatora. Učesnicima obuke biće dostupan materijal sa obuke. Tokom obuke obezbeđena je ishrana i osveženje za učesnike. Cena obuke: 120.000,00 RSD. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu: Svrha uplate: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja Primalac: Fakultet veterinarske medicine Beograd, Broj žiro računa: 840-1825666-41, Model poziv na broj (odobrenje): HTM011 Prijava za obuku: http://form.vet.bg.ac.rs Napomena: Organizator zadržava pravo da pomeri termin obuke u slučaju da se prijavi manje od 10 slušalaca. Kontakt: Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine, tel: 011 2 685 653; e mail: brankos@vet.bg.ac.rs

XLI SEMINAR ZA INOVACIJE ZNANJA VETERINARA

41. seminar za inovacije znanja veterinara održaće se 14. februara 2020. godine u organizaciji Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Tokom prepodnevnog dela Seminara biće održano osam predavanja kao i saopštenje uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine. U popodnevnom terminu planira se održavanje osam radionica. Skup će biti bodovan prema Pravilniku o stručnom usavršavanju veterinara VKS. Kotizacija iznosi 4800,00 RSD (PDV je uračunat) ukoliko se uplati do 07. februara 2020. godine. Uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta veterinarske medicine 840-1825666-41, poziv na broj 40. Ukoliko se uplata izvrši od 08. februara 2020. godine ili na Fakultetu na dan održavanja seminara, kotizacija iznosi 9600,00 RSD (PDV je uračunat). Napominjemo da prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Veterinarske komore Srbije, svaka radionica predviđa i praktičan rad i da je broj učesnika na istim limitiran pa molimo zainteresovane kolege da blagovremeno izvrše registraciju i uplate kotizaciju jer se popunjavanje radionica vrši po principu prvenstva vremena prijave odnosno uplate.